21 kwietnia 2015

Ochrona patentowa – Imitacji drewna

 

Ochrona Prawna Wzoru tynku TISEREC jest zastrzeżony prawami autorskimi wynikającymi z rejestracji wzoru przemysłowego Rp nr.7241 przez UP RP Wszystkie naruszenia tych praw są i będą egzekwowane przez Tiserec na drodze sądowej

Pojęcie wynalazku, patentu, wzoru użytkowego i prawa ochronnego

Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki,  które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa. Za wynalazek nie uważa się ciała ludzkiego, w różnych jego stadiach formowania się i rozwoju oraz zwykłego odkrycia jednego z jego elementów, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu.

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów (art. 94 ww. ustawy).

Na  wzory użytkowe udzielane są  prawa ochronne.

Za wynalazki biotechnologiczne, na które mogą być udzielone patenty, uważa się w szczególności wynalazki: – stanowiące materiał biologiczny, który jest wyizolowany ze swojego naturalnego środowiska lub wytworzony sposobem technicznym, nawet jeżeli poprzednio występował w naturze; – stanowiące element wyizolowany z ciała ludzkiego lub w inny sposób wytworzony sposobem technicznym, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu, nawet jeżeli budowa tego elementu jest identyczna z budową elementu naturalnego; zgłoszenie dotyczące sekwencji lub częściowej sekwencji genu powinno ujawniać ich przemysłowe zastosowanie; – dotyczące roślin lub zwierząt, jeżeli możliwości techniczne stosowania wynalazku nie ograniczają się do szczególnej odmiany roślin lub rasy zwierząt

Nie udziela się patentów na: – wynalazki, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo; – odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; nie dotyczy to mikrobiologicznych sposobów hodowli ani wytworów uzyskiwanych takimi sposobami; sposób hodowli roślin lub zwierząt jest czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk  naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcjonowanie; – sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; nie dotyczy to produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

Za wynalazki nie uważa się w szczególności: – odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych; – wytworów o charakterze jedynie estetycznym; – planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier; – wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki; – programów do maszyn cyfrowych; – przedstawienia informacji.

 

Wzory Tynku o Strukturze Drewna według technologii – Tiserec są prawnie strzeżonymi wzorami przemysłowymi

 

Technologia wykonywania tynku o strukturze drewna jest objęta ochroną wzoru przemysłowego. Jedynym właścicielem   wzoru przemysłowego jest firma Tiserec. Poniżej przedstawiamy otrzymane świadectwa rejestracji  z Urzędu Patentowego RP obejmujące wzory powłoki powierzchni fakturowanych. Jesteśmy pierwszą firmą na rynku, która wprowadziła do sprzedaży wzór imitujący naturalne słoje drewna w powierzchni tynku. Jako pierwsi wprowadziliśmy również ten wzór do wykonywania elewacji budynków.
Obecnie nieprzerwanie udoskonalamy tą metodę oraz wprowadzamy kolejne wzory do obrotu detalicznego i hurtowego.     

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.